בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 29308-07-17

בפני כב' השופט אריה נאמן

 

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980

הפקודה

 

 

 

ובעניין:

עו"ד אביב גלמן בתפקידו כנאמן

העצמאות 45, חיפה

טל. 04-6655193, פקס. 04-6655723

דוא"ל:  aviv@aviv-law.co.il

 

 

 

הנאמן

 

 

 

ובעניין:

הראל יעל חיה ת.ז ********

ע"י ב"כ עו"ד פטריק אלגז

שד המגינים 42, חיפה 3326231

טל. 04-6886468, פקס. 04-6886469

דוא"ל: merav@elguez-law.co.il

 

 

 

החייבת

 

 

 

ובעניין:

הכונס הרשמי מחוז חיפה והצפון

משד' פלי"ם 15א, חיפה 33095

 

הכונ"ר

 

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין

1.       הח"מ, בתפקידו כנאמן לנכסי החייבת (להלן: "הנאמן"), מזמין בזה להציע הצעות לרכישת זכויות במקרקעין הידועים כגוש 10094 חלק מחלקה מספר 33 (לעיל ולהלן: ""הנכס" ו/או "המקרקעין").

2.       ניתן לעיין במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של משרד הנאמן בכתובת:

http://www.aviv-law.co.il/bids/

או לקבלם ע"י פנייה למשרד הח"מ עפ"י פרטי ההתקשרות המפורטים לעיל.

3.       הצעות בכתב בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה, ובהתאם להנחיות המכרז, בצירוף אישור הפקדת 10% מסכום ההצעה בחשבון נאמנות ע"ש הנאמן; יש למסור בהתאם להנחיות במסמכי המכרז, או בתיאום טלפוני מראש, במעטפה סגורה, במשרד הח"מ, לא יאוחר מיום 13.1.19 בשעה 12:00. יש להבהיר בהצעה מהו המחיר המוצע בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ, אם וככל שיחול.

4.       מציע שיחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו נתקבלה – הכספים שהפקיד יחולטו.

5.       המידע בהזמנה זו, במסמכי המכרז ובכל המצורף להם, הינו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור במקרקעין, גודלם, שווים, השימוש שניתן לעשות בהם, או בכדאיות רכישתם ולרבות מהות הזכויות, השימוש בהן והיקפן. המציע יישא גם בחובות ו/או חיובים, הקשורים במקרקעין, אף אם התגבשו קודם להליכי המכרז; הכל בהתאם למסמכי המכרז.

6.       המקרקעין יימכרו במצבם הנוכחי כמות שהם (AS-IS). הח"מ אינו אחראי לטיבם ו/או מצבם.

7.       המציע חייב לבקר בעצמו בשטח המקרקעין, ולבדוק בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמו את מצב הזכויות בהם, וכן את מצבם התכנוני, הפיסי והמשפטי, אפשרויות השימוש בהם וכל פרט אחר הנוגע למקרקעין, לרבות חיובים וחובות הרובצים עליהם, בהם יישא המציע. הגשת ההצעה משמעה הצהרה מצד המציע כי אכן ערך בדיקות כאמור.

8.       הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או למכור את הזכויות דלעיל, כולן או חלקן, לכל גורם שימצא לנכון ו/או להחליט שלא להענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה, כולו או חלקו, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

9.       על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

10.    המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה.

 

_____________________

 

   אביב גלמן עו"ד – נאמן

לקבלת מסמכי המכרז יש לפנות טלפונית למשרד בטלפון 04-6655193 או להשאיר שם טלפון וכתובת דוא"ל בטופס שבקישור הבא:

http://eepurl.com/dPHjv9

המסמכים יישלחו בתוך עד 2 ימי עסקים.