לצפייה במסמכי המכרז נא ללחוץ כאן.

ניתן לקבל את מסמכי המכרז גם באמצעות השארת הודעה בטופס שבתחתית העמוד או פנייה טלפונית או בפקס לפי הפרטים בעמוד "צור קשר".

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין

1.       הח"מ, בתפקידו כנאמן לנכסי היחיד (להלן: "הנאמן"), מזמין בזה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת קוטג' ברחוב הכינור 8ג חדרה, הידועה כגוש 10042 חלקה 480 תת-חלקה 4 (לעיל ולהלן: ""הנכס" ו/או "המקרקעין").

2.       ניתן לעיין במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של משרד הח"מ בכתובת:

http://www.aviv-law.co.il/bids/

או לקבלם בדואר אלקטרוני חוזר באמצעות פנייה למשרד הח"מ עפ"י פרטי ההתקשרות המפורטים בכותרת.

3.       הצעות בכתב בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה, ובהתאם להנחיות המכרז, בצירוף המחאה בנקאית על סך 10% מסכום ההצעה לפקודת "גלמן אביב עו"ד בנאמנות" (להלן: "הפיקדון"); יש למסור בהתאם להנחיות במסמכי המכרז, בתיאום טלפוני מראש, במעטפה סגורה, במשרד הח"מ, עד ולא יאוחר מיום 9.5.2021 בשעה 12:00.
מציע שיחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו נתקבלה – כספי הפיקדון יחולטו.

4.       סיורי מציעים בנכס ייערכו בימים 22.4.2021 ו- 6.5.2021 ויש לתאם את שעת הביקור מראש מול משרד הח"מ טלפונית.

5.       המידע בהזמנה זו, במסמכי המכרז ובכל המצורף להם, הינו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור במקרקעין, גודלם, שווים, השימוש שניתן לעשות בהם, או בכדאיות רכישתם.

6.       המקרקעין יימכרו במצבם הנוכחי כמות שהם (AS-IS). הח"מ אינו אחראי לטיבם ו/או מצבם ו/או פגם ו/או אי התאמה. המציע חייב לבקר בעצמו בשטח המקרקעין במועדים שייקבעו לצורך סיורי מציעים, ולבדוק בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמו את מצב הזכויות בהם, וכן את מצבם התכנוני, הפיסי והמשפטי, אפשרויות השימוש בהם וכל פרט אחר הנוגע למקרקעין, לרבות חיובים וחובות הרובצים עליהם, בהם יישא המציע.
הגשת ההצעה משמעה הצהרה מצד המציע כי אכן ערך בדיקות כאמור.

7.       המציע יישא גם בחובות ו/או חיובים, הקשורים במקרקעין, אף אם התגבשו קודם להליכי המכרז; הכל בהתאם למסמכי המכרז.

8.       הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית ו/או התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או למכור את הזכויות דלעיל, כולן או חלקן, לכל גורם שימצא לנכון ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה, כולו או חלקו, אף לאחר קבלת הצעות, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

9.       על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

10.    המכירה כפופה לאישור בית משפט השלום בחיפה במסגרת הליך חדלות הפירעון שבכותרת.

 

_____________________

 

   אביב גלמן עו"ד – נאמן

השאירו פרטים ואחזור אליכם