בתוך 30 ימים מהיום שאזמן אותך לחקירה, אתה מתבקש להמציא לי את מלוא המסמכים והפרטים המפורטים להלן, באמצעות עורך הדין שלך:

 1. אסמכתאות על ביצוע תשלומים חודשיים (יש לשלוח בתוך 30 יום, וכן להביא ביום החקירה את אישורי התשלום שבוצעו לאחר מכן ועד ליום החקירה).
 2. צילום ברור של תעודת הזהות בצירוף ספח.
 3. אסמכתאות על משלוח הודעות לנושים בדבר מתן צו הכינוס ומועד הדיון בהכרזתך, בהתאם לנוסח המצורף למכתב זה.
 4. דו"ח עיון מאת רשם המשכונות, לפי מספר תעודת הזהות שלך.
 5. פלט מידע ממשרד מיסוי המקרקעין ביחס למצבת נכסיך ב- 10 השנים שקדמו למועד מתן צו הכינוס. לקבלת הפלט יש להגיש למשרד מיסוי מקרקעין בקשה באמצעות טופס 703 – בקשה לפעולות ושירותים, ולשלם אגרה כנדרש.
 6. פלט מ"הר הכסף", פלט שאילתת חשבונות בנק מ"הר הכסף", פלט מ"הר הביטוח" ופלט מהמסלקה הפנסיונית וכן כל אסמכתא עדכנית אחרת על קופות גמל / פוליסות ביטוח / קרנות השתלמות, במידה וישנן.
 7. מסמכים המעידים על קיום הכנסה או קצבה המוענקת לך ו/או מי מבני ביתך המתגוררים עמך, מכל מקור, לרבות קצבאות מאת המל"ל.
 8. העתק חקירות יכולת שנערכו לך במסגרת הליכי הוצאה לפועל, ככל שנערכו.
 9. צילום נסחי רישום ו/או הסכמי חכירה של נכסים בבעלותך ו/או חוזה שכירות עדכני ביחס לנכס בו אתה מתגורר.
 10. ככל שאת/ה חב מזונות לפי פסק דין – העתק פסק הדין, וכל החלטה נוספת המשנה את שיעור המזונות, ככל שישנם. תשומת ליבך כי אתה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לקציבת מזונות.
 11. תדפיסי בנק עדכניים מחשבונות הבנק המנוהלים על שמך, בת-זוגתך/בן-זוגך, וילדיך המתגוררים עמך, עבור ששת החודשים שקדמו למועד מתן צו הכינוס, ועד היום.
 12. פירוט חיובי כרטיס אשראי, מכל סוג ע"ש שמך, שם בת-זוגך/בן-זוגך, וילדיך המתגוררים עמך, וזאת עבור התקופה של ששת החודשים שקדמו למועד מתן צו הכינוס, ועד היום.
 13. אישורי בנקים עדכניים לגבי יתרות כספים המוחזקים על על שמך, בת-זוגך/בן-זוגך, וילדיך המתגוררים עמך, בתוכניות חסכון, קופות גמל, ניירות ערך, מט"ח וכיו"ב.
 14. תלושי שכר שלך, ככל שישנם, עבור 6 החודשים שקדמו למועד צו הכינוס ועד היום.
 15. חשבונות חשמל, מים, ארנונה, גז, טלפון וטלפון סלולרי עבור 6 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 16. מכתב מרשויות הרווחה (רשות).

אני מקדים תודה על שיתוף הפעולה.