בבית המשפט המחוזי בחיפה                                                      פש"ר 60326-09-17

בפני כבוד השופט אריה נאמן

 

בעניין:              פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980    להלן: "הפקודה"

 

ובעניין:             שקיר סלימאן, ת.ז 025781253                            להלן: "החייב"

 

ובעניין:             עו"ד אביב גלמן בתפקידו כנאמן

                        משד' פלי"ם 7, חיפה

                        טל. 04-6655739, פקס. 04-6655723

דוא"ל: aviv@aviv-law.co.il                            להלן: "הנאמן"

 

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין

1.       הח"מ, בתפקידו כנאמן לנכסי החייב (להלן: "הנאמן"), מזמין בזה להציע הצעות לרכישת זכויות החייב מכח ירושה בקרקע חקלאית (מטע זיתים) בשטח של כ- 1,652 מ"ר מאדמות כפר ראמה הידועה כגוש 18871 חלק מחלקה מספר 45 (לעיל ולהלן: ""הנכס" ו/או "המקרקעין").

2.       ניתן לעיין במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של משרד הנאמן בכתובת:

http://www.aviv-law.co.il/bids/

או לקבלם ע"י פנייה למשרד הח"מ עפ"י פרטי ההתקשרות המפורטים לעיל.

3.       הצעות בכתב בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה, ובהתאם להנחיות המכרז, בצירוף אישור הפקדת 10% מסכום ההצעה בחשבון נאמנות ע"ש הנאמן; יש למסור בהתאם להנחיות במסמכי המכרז, או בתיאום טלפוני מראש, במעטפה סגורה, במשרד הח"מ, לא יאוחר מיום 31.3.2020 בשעה 12:00. יש להבהיר בהצעה מהו המחיר המוצע בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ, אם וככל שיחול.

4.       מציע שיחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו נתקבלה – הכספים שהפקיד יחולטו.

5.       המידע בהזמנה זו, במסמכי המכרז ובכל המצורף להם, הינו כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור במקרקעין, גודלם, שווים, השימוש שניתן לעשות בהם, או בכדאיות רכישתם ולרבות מהות הזכויות, השימוש בהן והיקפן. המציע יישא גם בחובות ו/או חיובים, הקשורים במקרקעין, אף אם התגבשו קודם להליכי המכרז; הכל בהתאם למסמכי המכרז.

6.       המקרקעין יימכרו במצבם הנוכחי כמות שהם (AS-IS). הח"מ אינו אחראי לטיבם ו/או מצבם.

7.       המציע חייב לבקר בעצמו בשטח המקרקעין, ולבדוק בעצמו ובאמצעות בעלי מקצוע מטעמו את מצב הזכויות בהם, וכן את מצבם התכנוני, הפיסי והמשפטי, אפשרויות השימוש בהם וכל פרט אחר הנוגע למקרקעין, לרבות חיובים וחובות הרובצים עליהם, בהם יישא המציע. הגשת ההצעה משמעה הצהרה מצד המציע כי אכן ערך בדיקות כאמור.

8.       הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או למכור את הזכויות דלעיל, כולן או חלקן, לכל גורם שימצא לנכון ו/או להחליט שלא להענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה, כולו או חלקו, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

9.       על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

10.    המכירה כפופה לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה.

 

   אביב גלמן עו"ד – נאמן

לעיון במסמכי המכרז ניתן ללחוץ כאן.

לקבלת מסמכי המכרז יש לפנות טלפונית למשרד בטלפון 04-6655193 או להשאיר שם טלפון וכתובת דוא"ל בטופס שבקישור הבא:

http://eepurl.com/dPHjv9

המסמכים יישלחו בתוך עד 2 ימי עסקים.